• POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

15.12.2017 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu
21 grudnia 2017 r. o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej nr 409
(IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.   
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia
  26 października 2017 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXII sesji.
 7. Wystąpienia obywatelskie. 
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018;

2)    uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 – 2026;

3)    zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.;

4)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2017 – 2023;

5)    ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków;

6)    dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Koszalińskiego instrumentem płatniczym;

7)    określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;

8)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;

9)    przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie koszalińskim na lata 2018 – 2025;

10) przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni
i likwidacji śliskości;

11) ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 rok;

12) ustalenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 rok;

13) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

 

 1. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

10. Sprawy organizacyjne.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko