• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

22.02.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu
1 marca 2018 r. o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej nr 409
(IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie
  z dnia 21 grudnia 2017 r. 
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie
  z dnia 12 stycznia 2018 r.  
 6. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Koszalinie
  z dnia 31 stycznia 2018 r.  
 7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXIII sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXIV sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXV sesji.
 11. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Koszalinie za 2017 r.
 12. Sprawozdanie z działalności za 2017 r.:

1)   Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie;

2)   Komisji ds. Społecznych Rady Powiatu w Koszalinie;

3)   Komisji ds. Infrastruktury i Rolnictwa Rady Powiatu
w Koszalinie;

4)   Komisji ds. Budżetu Rady Powiatu w Koszalinie;

5)   Komisji ds. Rozwoju Rady Powiatu w Koszalinie.

13.Informacja z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym
w Koszalinie w roku 2017.

14.Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2017.

15.Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Koszalinie w 2017  r.

16.Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2017
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.

17.Informacja z realizacji w 2017 roku „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 - 2021”.

18. Wystąpienia obywatelskie.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)   przyjęcia raportu z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie koszalińskim na lata
2012 – 2017 za rok 2017;

2)   przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r.

3)   przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
w powiecie koszalińskim na lata 2018 – 2022;

4)   określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2018;

5)   przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina
i Starosty Koszalińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego za 2017 r.;

6)   zmiany uchwały Nr XII/99/2000 Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu koszalińskiego przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie oraz zatwierdzeniu Regulaminu jej działania;

7)   przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

8)   udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2018 r.;

9)   udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Bobolice;

10)   udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku
2018 – (1.000 zł);

11)   udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 (do wys. 822.045,00 zł);

12) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno w roku 2018;

13) zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.;

14)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata
2018 – 2026;

15)   udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Koszalińskiego;

16)   przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Jerzemu Janowi Stecowi.

20.Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

21.Sprawy organizacyjne.

22.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

23.Wnioski i oświadczenia radnych.

24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko