• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


XXXVIII sesjia Rady Powiatu w Koszalinie

XXXVIII sesjia Rady Powiatu w Koszalinie

23.04.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu
27 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej nr 409
(IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Jerzemu Janowi Stecowi.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji Rady Powiatu z dnia 1 marca 2018 r.    
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu z dnia 5 kwietnia 2018 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania  Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXVI sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXVII sesji.
 10. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  2017 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
  w Koszalinie w 2017 r.
 12. Informacja w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg
  w Koszalinie za 2017 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji ”Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 15. Sprawozdanie roczne Samorządowego Centrum Kultury
  w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 r. 
 16. Wystąpienia obywatelskie.

17. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

1)    przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017 rok;

2)    przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 r.”

3)    ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczyciela za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej;

4)    ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli będących pedagogami, psychologami, logopedami, terapeutami pedagogicznymi i doradcami zawodowymi;

5)    rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego;

6)    powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie;

7)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018;

8)    zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok;

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 - 2026;

10) zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018;

11) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego;

12) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;

13) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Markowi Brzozowskiemu;

14) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Romanowi Gadomskiemu;

15) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Jackowi Grabowieckiemu;

16) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Zenonowi Dropko;

17) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Leszkowi Józefowi Lewkowicz;

18) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Grzegorzowi Szkołuda;

19) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Czesławowi Szczurowi;

20) przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi.

 

 1. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                  Zenon Dropko